Privacy verklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.las-specialist.nl.

SFF Las Service is een xxxxx geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te xxxx  ingeschreven onder nummer xxxx  en is statutair gevestigd te xxx.

SFF Las Service hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van:

 • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website,
 • Data verkregen nav offertes of opdrachten.

SFF Las Service houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De Las-specialist website gebruikt alleen een Google tracker voor algemene gegevens m.b.t. het gebruik van de website. De Las-specialist website bewaart geen gegevens van bezoekers van de website en plaatst geen cookies.
 • Wettelijk verplichte informatie, zoals bv gegevens vereist voor belastingaangifte van onze inkomsten van opdrachtgevers of mogelijke opdrachtgevers

Een overzicht van de persoonsgegevens die SFF Las Service kan vragen :

 • Bedrijfsnaam,
 • Voor- en achternaam contact persoon,
 • Adres gegevens
 • Plaatsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer

SFF Las Service vraagt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. SFF Las Service neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SFF Las Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • De gegevens van opdrachtgevers en contactpersonen worden tot 7 jaar na het volgen van de geleverde dienst (de wettelijke termijn voor de Belastingdienst) bewaard. Na 7 jaar worden deze gegevens vernietigd.
 • De gegevens van de personen die een offerte aanvragen worden opgenomen in een mailinglist totdat de deelnemer aangeeft geen mail meer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SFF Las Service deelt en/of verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In de praktijk betekent dit dat SFF Las Service gebruik kan maken van derde partijen voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en algemene analytische en statische data mbt het gebruik van de SFF Las Service website
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, beveiligingssoftware)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zoals Mailchimp)
 • het controleren van boekhoudkundige zaken ten dienste van BTW-aangifte

SFF Las Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SFF Las Service neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring,  vragen hebt of wilt vragen om inzage in de bewaarde gegevens neem dan contact op met:
info@sff-lassen.nl

SFF Las Service kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18 October 2018

Tenslotte: SFF Las Service wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ESN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.